Aktualności

SLD składa nowy projekt ustawy - leki za 5zł

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Każdy z nas wie, jak drogie są leki i jakim obciążeniem dla domowego budżetu mogą stać się koszty długotrwałego lub stałego leczenia farmakologicznego. Niestety jest to problem, z którym wciąż boryka się w naszym społeczeństwie wiele osób - szczególnie starszych lub niepełnosprawnych. Mając to na uwadze, SLD skierował do Sejmu projekt nowelizacji, w której zaproponował szereg zmian w obowiązującej ustawie o refundacji leków.

Nowelizacja ta wprowadza przede wszystkim pojęcie pełnej refundacji leków, co oznacza, że w przypadkach określonych w ustawie leki dostępne będą bezpłatnie, oraz zmienia pojęcie odpłatności ryczałtowej, co z punktu widzenia pacjenta oznacza, że lek będzie dla niego dostępny po stałej, niskiej cenie. Proponowana przez SLD zmiana ustawy ogranicza w takim przypadku odpłatność za leki do 40% minimalnej stawki godzinowej, czyli kwoty około 5 zł.

Odpłatności ryczałtowej ma podlegać każdy lek przepisywany na receptę, który nie jest w pełni refundowany. Oznacza to, że dany lek trafi do grupy leków refundowanych z mocy prawa, a nie na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. zdrowia, jak miało to miejsce dotychczas. Ponadto, minister właściwy ds. zdrowia ustalałby urzędową cenę zbytu leku dla wszystkich leków objętych przepisami ustawy o refundacji. Rozwiązanie to miałoby na celu uniknięcie znacznego, nieuzasadnionego rynkowo, wzrostu cen leków na receptę.

Zmianą ustawy oprócz obecnych beneficjentów objęci zostaliby m.in. honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepów, żołnierze - na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny, a także ofiary działań wojennych i osoby represjonowane. Świadczenie objęłoby również do dzieci i młodzież do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Koszty refundacji leków mają być pokrywane ze środków NFZ oraz z budżetu państwa w kwotach odpowiednio 5 i 6-8 mld zł, jednakże wprowadzenie takiego rozwiązania będą równoważyć koszty hospitalizacji oraz zabiegów medycznych u osób, które z uwagi na swoją sytuację materialną nie mogły pozwolić sobie na zakup lekarstw. Pozwoli to również na ratowanie życia osobom, które wymagają terapii farmakologicznych środkam, które obecnie nie są przez NFZ refundowane.

Proponowane zmiany to niewątpliwie duży krok w dobrą stronę, jeżeli chodzi o poprawę stanu zdrowia osób, które z uwagi na chorobę lub inwalidztwo zmuszone są do stałego przyjmowania leków. Ponadto, proponowane zmiany mają sprawić, że sytuacje, w których osoba chora przerywa leczenie, gdyż ceny leków są zbyt wysokie nie będą już mieć miejsca. Pozostaje mieć nadzieję, że proponowane zmiany zostaną przez Sejm uchwalone a ustawa w nowym, proponowanym przez SLD brzmieniu jak najszybciej wejdzie w życie.