PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW KKW LEWICA DO RADY Miejskiej w NOWOGARDZIE NA LATA 2024-2029

Kandydaci do rady miejskiej z listy KKW Lewica, proponują mieszkańcom Gminy Nowogard program rozwoju na najbliższą kadencję, oparty o dotychczasowe nasze doświadczenia w sprawowaniu władzy, a także bycia w opozycji. Przez ostatnie pięć lat byliśmy konstruktywną opozycją w stosunku do rządzącej w Radzie Miejskiej koalicji PiS - Nowa. Przedstawialiśmy w tym czasie nasze pomysły i wnioski, których wykonanie lepiej wpłynęłyby na rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Niestety dużej części wniosków nie brano pod uwagę. Stąd też wiele ważnych zadań nie zostało zrealizowanych. Ograniczano środki na remonty dróg w mieście i na wsiach, na promocję miasta i strefy ekonomicznej, która ma zasadniczy wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy.

Rada Miejska kadencji 2018 - 2024 nie sprawdziła się. Blokowała cenne dla naszych mieszkańców inicjatywy burmistrza Roberta Czapli. Jej działania były chaotyczne i niezrozumiałe dla mieszkańców. Dlatego też najwyższy czas to zmienić! Dzisiaj gmina potrzebuje nowej wizji rozwoju. Potrzebuje nowych, dobrych pomysłów i skutecznej ich realizacji. Zapewnić to może tylko zgoda w radzie miejskiej, którą gwarantuje Lewica.

Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej z listy KKW Lewica, to ludzie kompetentni, uczciwi i przewidywalni. Dają Państwu gwarancję dobrego wykonania zadań, za które Gmina odpowiada, w tym przede wszystkim skuteczną realizację wniosków mieszkańców miasta i wsi w następujących dziedzinach:

 

PRACA I ROZWÓJ GOSPODARCZY

 • Sprowadzenie kolejnych inwestorów do strefy ekonomicznej. W dalszej kolejności poszerzenie strefy o 100 hektarów i utworzenie dodatkowych 1000 miejsc pracy dla naszych mieszkańców.
 • Pozyskiwanie nowych inwestorów dla Gminy Nowogard oraz stymulowanie i pomoc w rozwoju już funkcjonującym firmom.

 

ZDROWA I BEZPIECZNA RODZINA

Dalszy rozwój nowogardzkiego szpitala poprzez:

 • poprawę warunków pobytu pacjentów w szpitalu,
 • zwiększenie kadry lekarskiej dla mieszkańców,
 • zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego celem podwyższenia standardów świadczonych usług medycznych,
 • zakończenie termomodernizacji starej bryły szpitala oraz laboratorium
 • 1000 zł dla każdej kobiety za nowonarodzone dziecko w nowogardzkim szpitalu.
 • 400 zł wsparcia dla pracujących rodzin na każde dziecko w żłobku.
 • Objęcie bezpłatnymi badaniami stomatologicznymi uczniów szkół gminnych.
 • Budowa publicznego żłobka na terenie Nowogardu.
 • Wspieranie policji i straży pożarnej celem poprawy spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogard
 • Objęcie seniorów w wieku 65+ bezpłatnymi szczepieniami przeciw grypie.
 • Bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne organizowane przez Nowogardzki Dom Kultury dla seniorów.

 

EDUKACJA, KULTURA i SPORT

 • Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.
 • Finalizacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie.
 • Modernizacja i remonty szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Nowogard.
 • Rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym kulturalnych i sportowych prowadzonych przez Bibliotekę, Nowogardzki Dom Kultury i organizacje pozarządowe, przy wsparciu z budżetu gminy Nowogard.
 • Rozbudowa Nowogardzkiego Domu Kultury i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. Ciągłe wzbogacanie gminnego kalendarza ogólnodostępnych imprez sportowych i kulturalnych.
 • Wdrożenie Programu Budowy Ścieżek Rowerowych w mieście.
 • Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska.
 • Utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

ROZWÓJ TERENÓW MIEJSKICH

 • Przebudowa Placu Wolności i dostosowanie go do obecnych standardów.
 • Budowa 100 nowych mieszkań dla potrzebujących rodzin.
 • Remont dróg gminnych i powiatowych m.in. ulica gen. Bema (teren domów jednorodzinnych), Monte Cassino, Asnyka, Nowe Kulice.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej między innymi w ulicy Asnyka i „Nowe Kulice”. Uzbrajanie kolejnych terenów pod budowę domków jednorodzinnych.
 • Modernizacja i remont kanalizacji deszczowej w mieście i ostateczna likwidacja studzienek nad jeziorem na terenie miasta i osiedli.
 • Budowa kolejnych parkingów w tym:
 • Kontynuowanie działań związanych z oczyszczaniem wód nowogardzkiego jeziora.
 • Budowa dwóch dodatkowych Skate Parków w Nowogardzie m.in. Osiedle Radosław.

 

ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH

 • W każdym sołectwie świetlica, plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu, chodniki oraz oświetlenie LED,
 • Opracowanie i wdrożenie w życie Planu Budowy i Remontów wszystkich Dróg i Chodników na terenach wiejskich na lata 2024 – 2029,
 • Wodociąg i kanalizacja w każdym sołectwie,
 • Budowa ścieżek rowerowych m.in. Długołęka i na trasie Nowogard – Wierzbięcin, Dąbrowa
 • Remonty boisk sportowych na terenach wiejskich,
 • Zakup nowych wozów strażackich dla OSP w Orzechowie i Ostrzycy
 • Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Nowogard.
 • Świetlice Wiejskie będą finansowane ze środków Urzędu Miejskiego a nie z funduszu sołeckiego.

 

EKOLOGIA

 • Kontynuacja akcji sadzenia drzew,
 • Dofinansowanie wymiany pieców,
 • Likwidacja azbestu,
 • 3 bezpłatne stacje ładowania samochodów elektrycznych
 • Rozszerzenie sieci koszy na selektywny odbiór odpadów, a także pojedynczych sspojemników na odpady

 

ZWIERZĘTA

 • Stworzenie zespołu pracowników Urzędu Miejskiego do zajmowania się sprawami zwierząt na terenie Gminy
 • Kontynuowanie akcji związanych z finansowaniem sterylizacji, kastracji wolnożyjących kotów
 • Darmowe czipowanie psów właścicielskich z terenu Gminy Nowogard
 • Bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Nowogard
 • Współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach, celem zagwarantowania schronienia porzuconym psom
 • Wspieranie organizacji, wolontariuszy, a także ludzi dokarmiających wolnożyjące koty w postaci nieodpłatnego przekazywania karmy

 

Szanowni Państwo
Kandydaci startujący z listy Lewicy są potrzebni naszej Gminie. Mamy możliwości i siły aby wiele zrobić dla Was szanowni Państwo współpracując z wybranym przez Was Burmistrzem. Przez ostatnie trzy kadencje dla Gminy Nowogard Burmistrz Robert Czapla pozyskał pieniądze zewnętrzne w wysokości blisko 40 milionów złotych. Dzięki temu udało się wiele zrobić. W zbliżającej się kadencji będziemy dążyć do pozyskiwania kolejnych środków z nowo wybranym Burmistrzem Robertem Czaplą z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł. Zadania jakie chcemy na siebie przyjąć będziemy realizować razem z innymi radnymi bez podziałów personalnych, sporów i konfliktów, z myślą o zrównoważonym rozwoju Gminy Nowogard. W samorządach zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko ludzi i dla ludzi. Głosując na naszych kandydatów macie Państwo pewność, że Was nie zawiedziemy i dotrzymamy przyjętych zobowiązań.

 

 

 

lewica org pl


Nasz kandydat do Sejmiku woj. zachodniopomorskiego

{nomultithumb}